Mezi vysokými vrcholy a zelenými kopci leží Bovecká kotlina, kterou si teče čarovná řeka, smaragdová Soča, do které vtéká divoká bystřina Koritnica.

Nedaleko, asi tak 200 m od soutoku se nachází náš Kemp LIZA. Je to náš druhý domov, říká mnoho hostů, kteří se rok od roku vracejí do tohoto krásného koutu naší země.

Nad říčkou Koritnica, v zelených hvozdech si hosté najdou prostor, kde mohou za mírného šumění řeky prožívat okamžiky klidu, které jim nabízí jen čistá a nedotčená příroda.

Kemp Liza

Kemp je vhodný na stanování, pro přívěsy a karavany. Pro ty výletníky, cyklisty, motoristy, kteří sebou nemají výbavu na stanování, máme v nabídce pronájem už postaveného stanu nebo chatky a pokoje.

Kemp Liza je rozdělený do zón od 1 do 5. Zóna 5 je velmi oblíbená, protože leží hned u řeky Koritnice, je obklopená stromy, které za horkých dnů nabízejí stín, hodí se na stanování, protože sem není přístup vozidly.

Stanová místa v ostatních zónách jsou vhodné pro stany, přívěsy a karavany.

Fotogalerie

Vyhřívané sociální zařízení

Domácí miláčkové povoleni

Otevřené ohniště

Přístup k internetu

Elektrická přípojka 16A

Kemp je otevřený také v zimě

Možnost použití pračky a sušičky na žetony

Přátelský k rodinám

Řád kempu Liza

 V kempu smí bydlet pouze osoby, které jsou v něm přihlášené. Správa kempu si ponechává právo zamítnutí vstupu a právo vykázání hostů, kteří porušují tento ubytovací řád především těch osob, které ruší klid a mír jiných hostů a nedodržují všeobecná pravidla v souvislosti s respektováním ostatních osob, společenskými mravy a důstojným chováním. Osoba, která je uvedena na účtu, se považuje za odpovědnou za všechny činnosti, které sama provádí nebo kterákoliv osoba v jeho/jejím doprovodu nebo je uživatelem služeb kempu za souhlasu osoby, která je nositelem účtu.
PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ

Povinné je přihlášení všech těch, kteří kempují, stejně tak i uživatelů jiných služeb kempu. Prosíme vás, abyste se ihned po příchodu do kempu přihlásili na recepci kempu a předložili platné osobní dokumenty (občanský průkaz nebo pas),-(( každý host, také děti, bez ohledu na to, zda-li je se skupinou nebo sám.))

UBYTOVÁNÍ A VÝBĚR VOLNÉHO POZEMKU

Host může obsadit místo v kempu podle svého výběru, avšak po předcházejícím potvrzení na recepci kempu. Změna vybraného místa je dovolena pouze výjimečně a pouze z odůvodněných důvodů a po předchozím souhlasu Správy kempu.

UŽÍVÁNÍ POZEMKU

Na pozemku není dovoleno jakékoliv kopání a přesunování kolíků, které pozemek označují, a jakékoliv jiné trvalé změny na vnější podobě pozemku respektive je zakázán jakýkoliv zásah do pozemku. Při odchodu hosta musí být pozemek v původním stavu. Hosté jsou povinni udržovat pořádek a čistotu pozemku a zachovávat výsadbu a zeleň. Zakázáno je trhání, sekání a jakékoliv jiné poškozování a zásahy do vegetace. Host je povinen svůj majetek postavit uvnitř hranic přiděleného pozemku. Pokud se během řádné kontroly zjistí, že je část majetku postavena vně hranic pozemku, je povinností hosta, aby ho bez prodlení přesunul na svůj pozemek. Přísně je zakázáno parkování vozidel na přístupových ulicích a cestách nebo dočasné obsazování jiných pozemků nebo míst, i když jsou volné. Zakázáno je také jakékoliv chování, které znemožňuje volný pohyb.

NOČNÍ KLID

V době od 23.00 večer do 7.00 hodin ráno platí v kempu režim nočního klidu a musí se dodržovat úplné ticho. V době nočního klidu je zakázáno způsobování jakéhokoliv hluku v kempu.

NÁVŠTĚVNÍCI

Návštěvníci, kteří jsou na návštěvě za svými přáteli nebo za rodinou, musí nechat svá vozidla na parkovišti před vstupem do kempu.

NEZLETILÍ

Rodiče nebo osoby, které doprovázejí nezletilého, jsou odpovědní za chování nezletilého v kempu a bude se na ně pohlížet jako na odpovědné za jakoukoliv škodu, kterou způsobil nezletilý v době jeho pobytu v kempu. Použití hřišť a hraček je na vlastní odpovědnost.

DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Domácí zvířata, která by mohla rušit nebo jsou nebezpečná pro hosty kempu, nejsou dovolena.

Domácí zvířata nesmí jakýmkoliv způsobem rušit pořádek a klid v kempu. Jejich vlastníci jsou povinni po nich uklízet a jsou plně odpovědni za všechny činy domácích zvířat. Domácí zvířata musí být po celou dobu pobytu v kempu pod kontrolou vlastníka (psi na vodítku respektive musí být přivázáni, pokud jsou na pozemku, jiná zvířata vhodně s ohledem na druh).

Mytí nádobí a praní prádla je dovoleno pouze ve k tomu určených prostorách. Umyvadla, koryta, sprchy, pisoáry a toalety se musí používat správným způsobem, v souladu s účelem použití, se zřetelem, že je sanitární zařízení určeno pro společné použití všech hostů. V kempu je zakázáno mytí automobilů, výměna motorových olejů ve vozidlech apod.

Smetí a odpadky – POUZE tříděné – se mohou vyhazovat do kontejnerů a košů, které se nacházejí v kempu u přístupových cest, stezek a na jiných frekventovaných místech v kempu. PAPÍR, SKLO, OSTATNÍ ODPADKY A ORGANICKÝ ODPAD.

JINÉ ODPADKY JAKO JSOU: POLÁMANÉ STOLY, STANY, OBUV, TEXTIL, NEOPRÉN … DO KOŠŮ S OZNAČENÍM TEXTIL – RŮZNÉ.

DOPRAVA V KEMPU

Nejvyšší dovolená rychlost vozidel v kempu je 10 km/h. Chodci mají přednost před všemi druhy vozidel. Závody na kolech nebo s motocykly nebo jakákoliv nebezpečná jízda je zakázána.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH VĚCÍ A ODPOVĚDNOST ZA POŠKOZENÍ V KEMPU

Každý host je povinen se postarat o svůj majetek a věci v kempu. Správa kempu nepřebírá odpovědnost za ztracené, ukradené nebo poškozené věci, které jsou majetkem hosta a stejně tak za nehody a poškození v kempu, které se stanou díky osobní neopatrnosti hosta. Kemp nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za škodu, která je důsledkem bouře, ohně nebo jakékoliv jiné vyšší moci.

DŮSLEDKY NEDODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL UBYTOVACÍHO ŘÁDU KEMPU

Při zjištění nedodržování pravidel tohoto ubytovacího řádu bude hostovi zakázáno ubytování v kempu s výpovědní lhůtou nejdéle 24 hodin, v případě porušení, které mají znaky trestného činu, okamžité vyhoštění z kempu a nahlášení na policii. Host je povinen vyrovnat všechny závazky za ubytování v kempu i přes výpověď ubytování v kempu. Bez ohledu na přecházející ustanovení je host povinen vyrovnat celou majetkovou i nemajetkovou škodu, která by mohla vzniknout kempu nebo jakékoliv jiné osobě.

Osoby, které budou přistiženy v kempu bez přihlášení nebo se budou chovat v rozporu s ubytovacím řádem, mohou být vykázány z kempu a nahlášeny příslušným orgánům za spáchání přestupku proti veřejnému pořádku a klidu, narušování vlastnictví, vyhýbání se zaplacení turistických poplatků v případě přenocování v kempu, vyhýbání se placení služeb kempu, podvody resp. všechna jiná nezákonná jednání.

Kniha přání a stížností se nachází na recepci kempu.

Platnost tohoto ubytovacího řádu je od 01.04.2009 dále.

Rezervace